Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Naszego Serwisu lub pobraniem jakichkolwiek materiałów, informacji czy produktów za jego pośrednictwem lub poprzez nasze aplikacje mobilne. Poprzez uzyskanie dostępu, wykorzystanie lub pobranie jakichkolwiek treści, danych, materiałów, informacji, produktów lub usług dostępnych na naszej stronie, w naszych aplikacjach mobilnych, na tablecie lub w jakichkolwiek innych platformach (zwanych łącznie „Naszym Serwisem”), wyrażasz zgodę na akceptację niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz naszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz Regulaminu w całości, prosimy o niekorzystanie z Naszego Serwisu. W niniejszym Regulaminie terminy „My”, „Nas”, „Nasz” oraz „momondo” odnoszą się do Momondo A/S, natomiast „Ty” i „Twoje” odnoszą się do Ciebie, jako użytkownika Naszego Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu w Naszym Serwisie; zmiany te nie mają wpływu na prawa i obowiązki, które powstały przed dokonaniem takich zmian. Dalsze korzystanie z Naszego Serwisu, po zamieszczeniu zaktualizowanego Regulaminu, będzie podlegało Regulaminowi obowiązującemu w chwili korzystania z Naszego Serwisu. Należy od czasu do czasu sprawdzać, czy Regulamin został zaktualizowany. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu albo z jego późniejszą zmianą, bądź też przestaniesz być zadowolony z Naszego Serwisu, powinieneś/aś niezwłocznie zaprzestać korzystania z Naszego Serwisu.

1. Nie sprzedajemy Produktów Turystycznych

Nasz Serwis to wyszukiwarka usług turystycznych. momondo nie dostarcza, nie jest właścicielem ani nie kontroluje usług turystycznych oraz produktów, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Naszego Serwisu, takich jak połączenia lotnicze, obiekty noclegowe, samochody do wynajęcia, oferty wczasów czy ubezpieczenia podróżne („Produkty Turystyczne”). Właścicielami Produktów Turystycznych są osoby trzecie („Dostawcy Produktów Turystycznych”), które kontrolują je i udostępniają albo bezpośrednio (np. linie lotnicze), albo jako pośrednicy (np. internetowi agenci turystyczni). Dostawcy Produktów Turystycznych są odpowiedzialni za Produkty Turystyczne. Regulamin i polityka prywatności dostawców produktów turystycznych obowiązują w przypadku Twojej rezerwacji, dlatego musisz się z nimi zgadzać i je rozumieć. Ponadto, regulamin danego dostawcy produktów turystycznych (linii lotniczych, hotelu, tour operatora itp.) obowiązuje w przypadku Twojej podróży, dlatego musisz się z nim zgadzać i rozumieć go. Kontaktujesz się z Dostawcami Produktów Turystycznych za pośrednictwem Naszego Serwisu na własne ryzyko i momondo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z Twoją rezerwacją lub podczas Twojej podróży.

Prezentowanie w Naszym Serwisie Produktu Turystycznego lub Dostawcy Produktów Turystycznych w żaden sposób nie sugeruje, nie podpowiada ani nie stanowi rekomendacji przez momondo tego Produktu Turystycznego lub Dostawcy Produktów Turystycznych, jak również nie stanowi formy sponsorowania czy wsparcia momondo przez tego Dostawcę Produktów Turystycznych, ani nie oznacza istnienia jakichkolwiek powiązań pomiędzy tym Dostawcą Produktów Turystycznych a momondo.

Treści na momondo, łącznie z cenami, są udostępnione przez lub uzyskiwane od Dostawców Produktów Turystycznych. momondo nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za dokładność, aktualność czy kompletność tych treści. Ponieważ momondo nie ma kontroli na produktami turystycznymi ani nie weryfikuje treści przekazywanych przez Dostawców Produktów Turystycznych, nie jest możliwe, abyśmy mogli zagwarantować ceny wyświetlane w Naszym Serwisie. Ceny podlegają ciągłym zmianom i użytkownik powinien zawsze sprawdzać, czy zaoferowana cena rezerwacji jest zgodna z jego oczekiwaniami. Niektóre Produkty Turystyczne mogą być ponadto sprzedawane w innej walucie niż ta, która jest domyślnie ustawiona lub wybrana przez użytkownika w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania. Stosowany przez nas przelicznik walut służy jedynie celom informacyjnym i nie powinien być traktowany jako aktualnie obowiązujący kurs walut; rzeczywiste ceny mogą się różnić, a firma obsługująca płatności użytkownika (np. operator kart kredytowych) może pobierać opłaty za przeliczanie walut i stosować kursy walut obowiązujące w innym dniu.

2. Rezerwacje przez momondo

Dokonując rezerwacji Produktu Turystycznego za pośrednictwem Naszego Serwisu, rezerwujesz z Dostawcą Produktu Turystycznego, który jest określony na stronie rezerwacji, a Nasz Serwis służy jedynie jako interfejs użytkownika. W związku z tym, momondo nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za rezerwację, ani za Produkt Turystyczny, ponieważ momondo nie uczestniczy w tworzeniu opisu Produktu Turystycznego, ani w definiowaniu cen czy opłat, jak również nie dostarcza Produktów Turystycznych, które rezerwujesz. Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub spory dotyczące Twojej rezerwacji i/lub Produktu Turystycznego, zgadzasz się na adresowanie ich i rozwiązywanie z Dostawcą Produktów Turystycznych, a nie z nami.

3. Prawa własności intelektualnej

My oraz nasi partnerzy afiliacyjni, Dostawcy Produktów Turystycznych i inni licencjodawcy, jesteśmy właścicielami wszelkich tekstów, zdjęć, oprogramowania, znaków towarowych, znaków usługowych, jak również wszelkich materiałów zamieszczonych na Naszym Serwisie. Nie wolno Ci kopiować ani przekazywać żadnych z tych materiałów, z wyjątkiem wykorzystania ich na swoim komputerze do celów prywatnych i niekomercyjnych. Wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw towarzyszących zawartości zastrzeżonej muszą znajdować się na wszelkich kopiach, które użytkownik drukuje albo tworzy w inny sposób. Inne produkty, usługi lub oznaczenia podmiotów na Naszym Serwisie należą do Partnerów i mogą być prezentowane na Naszym Serwisie wyłącznie do celów identyfikacyjnych. W sprawie takich oznaczeń oraz ich statusu rejestracji użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi Partnerami. Korzystanie z Naszego Serwisu nie powoduje przyznania użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków znajdujących się na Naszym Serwisie.

4. Korzystanie z Naszego Serwisu

Użytkownik może korzystać z Naszego Serwisu albo założyć konto i być jego zarejestrowanym użytkownikiem, bądź też korzystać z Usługi Trips wyłącznie, jeśli jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i może zawierać prawnie wiążące umowy. Jeśli użytkownik dołączy do nas i zarejestruje się na Naszym Serwisie, będzie wówczas odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swoich haseł, danych logowania oraz konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Naszego Serwisu, wykorzystanie hasła i danych logowania przez osoby trzecie (za zgodą użytkownika albo bez) oraz za działania osób, którym użytkownik zezwoli na wgląd do swoich planów podróży. Wszelkie informacje, które użytkownik podaje, muszą być prawidłowe i aktualne. W przypadku jakichkolwiek zmian podanych informacji, użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Jeśli użytkownik ma powody podejrzewać, że jego konto przestało być bezpieczne (np. w wyniku utraty, kradzieży, nieuprawnionego ujawnienia albo wykorzystania prywatnych informacji użytkownika lub komputera czy urządzenia mobilnego użytkownika wykorzystywanego do korzystania z Naszego Serwisu), użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany zagrożonych prywatnych Informacji.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie wiadomości lub innych treści z Naszego Serwisu bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne, będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za to, abyśmy zawsze posiadali aktualny numer jego telefonu, odpowiednio aktualizując nasze aplikacje mobilne do ich najnowszej wersji, jak również za wszelkie opłaty poniesione za otrzymywanie tych wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje przesłane na urządzenie powiązane z nieaktualnym numerem telefonu lub za korzystanie z nieaktualnej aplikacji mobilnej. Jeśli użytkownik zainstaluje jakiekolwiek oprogramowanie albo usługę, która przechowuje informacje z Naszego Serwisu na urządzeniu mobilnym albo komputerze, jest on odpowiedzialny za usunięcie swoich informacji albo uniemożliwienie w inny sposób dostępu do takiego oprogramowania lub usługi przed przekazaniem tego urządzenia innej osobie, tak by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do informacji lub konta użytkownika.

Użytkownik może korzystać z Naszego Serwisu wyłącznie w celu rzeczywistego wyszukiwania ofert usług turystycznych i nie może korzystać z naszej strony w celu dokonywania fałszywych, oszukańczych lub spekulacyjnych rezerwacji takich usług ani żadnych rezerwacji w celu odsprzedaży. Korzystając z Naszego Serwisu, użytkownik zgadza się przestrzegać praw obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz w swoim własnym kraju, włączając prawa dotyczące eksportowania danych technicznych.

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania poniższych czynności bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody momondo:

  • korzystania ze strony za pośrednictwem jakiegokolwiek manualnego lub zautomatyzowanego procesu dla celów innych niż użytek prywatny albo wpisanie stron momondo do indeksu wyszukiwania. Używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub programów do pobierania danych z Naszego Serwisu („screen scrapping”) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych jest zabronione;
  • naruszania ograniczeń określonych w jakichkolwiek nagłówkach wypraszających automaty na Naszym Serwisie albo omijanie lub obchodzenie innych środków zastosowanych w celu odmowy lub ograniczenia dostępu do Naszego Serwisu;
  • korzystania z urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają lub stanowią próbę zakłócenia zwykłego działania Naszego Serwisu, a także podejmowania jakiejkolwiek czynności powodującej znaczne obciążenie urządzeń systemu informatycznego lub połączeń sieciowych;
  • odtwarzania, reprodukowania, kopiowania, zbywanie, odsprzedawania lub eksploatowania Naszego Serwisu;
  • korzystania z jakichkolwiek usług Naszego Serwisu w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem, szkodliwy lub w inny sposób nieodpowiedni, co określamy według własnego uznania;
  • dodawania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów w Naszym Serwisie, które naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujące prawo;
  • korzystania z Naszego Serwisu w celu zbierania i przechowywania osobistych danych innych;
  • używania Naszego Serwisu do jakichkolwiek celów komercyjnych bez otrzymania od nas pisemnej zgody;
  • przesyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych na Naszym Serwisie.

Użytkownik otrzymuje ograniczone, niewyłączne prawo do tworzenia linków do Naszego Serwisu, pod warunkiem, że link ten nie będzie wiązał się z przedstawieniem momondo lub Naszego Serwisu w fałszywy, wprowadzający w błąd, obraźliwy lub w inny sposób zniesławiający sposób. Ograniczone prawo może zostać uchylone w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny.

Możemy, według naszego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia oraz ponoszenia odpowiedzialności zawiesić, anulować lub zabronić dostępu użytkownika do jakiegokolwiek części Naszego Serwisu. Ponadto, zawsze możesz usunąć swoje konto tutaj.

5. Trips

Korzystając z usługi Trips, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje o podróżach i inne treści, które udostępnia, przesyła lub którymi dzieli się z nami lub z innymi w usłudze czy za pośrednictwem usługi Trips (zwanych dalej „Informacjami związanymi z Trips”) oraz użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie przesyła ani nie udostępnia Informacji związanych z funkcją Trips, których nie ma pozwolenia udostępniać. To użytkownik jest zobligowany do tworzenia kopii zapasowych oraz do zastępowania wszelkich Informacji związanych z usługą Trips, które zostały nam dostarczone, na własny koszt.

Jeżeli użytkownik dostarcza nam Informacji związanych z Trips lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem momondo, upoważnia nas do robienia stosownych kopii, aby ułatwić przechowywanie i przetwarzanie Informacji związanych z funkcją Trips. Dostarczając nam Informacji związanych z usługą Trips, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma prawo do udzielenia nam nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, przekazywalnej, pełnopłatnej, ogólnoświatowej licencji (z prawem do udzielania podlicencji) do użytkowania, kopiowania, zmieniania, formatowania, tłumaczenia, gromadzenia i rozpowszechniania Informacji związanych z Trips, które otrzymujemy od użytkownika, do wszelakich celów, włączając cele biznesowe, komercyjne, marketingowe, reklamowe oraz inne, jak również do opracowywania celów pochodnych albo wykorzystywania do innych celów tych Informacji związanych z usługą Trips. Użytkownik może usunąć swoje Informacje związane z Trips w dowolnym momencie, ale udzielona nam licencja będzie obowiązywać. Użytkownik rozumie, że nie kontrolujemy ani nie odpowiadamy za sprawdzanie Informacji związanych z funkcją Trips. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania, edytowania bądź usuwania Informacji związanych z Trips lub konta użytkownika w dowolnym momencie.

6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Nasz Serwis, jego wszelka zawartość oraz usługi dostępne na Naszym Serwisie, jak również wszelkie plany podróży, które użytkownik stworzy za pośrednictwem Usługi Trips są dostarczane w stanie, „w jakim są” i „w miarę dostępności”. Zawartość Naszego Serwisu jest w dużej mierze generowana w sposób automatyczny; mogą w niej występować i występują błędy. Zazwyczaj prezentujemy wiele wyników wyszukiwania, ale nie wyświetlamy wszystkich dostępnych dostawców i ofert. W związku z tym, wyświetlana cena nie zawsze jest najniższą dostępną ceną. W zakresie dozwolonym przez prawo, momondo jest wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności za wszelkie zapewnienia, warunki i gwarancje wszelkiego rodzaju, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym w szczególności dorozumiane gwarancje istnienia tytułu prawnego nienaruszalności praw osób trzecich, bezpieczeństwa i przydatności do umówionego użytku, a także wszelkie gwarancje wynikające ze zwyczajów handlowych lub z tytułu zawartej umowy bądź jej wykonania lub czasu jej trwania.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

momondo (w tym członkowie jego zarządu, pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy, dostawcy oraz osoby trzecie z nami powiązane), w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym jest wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności związanej z: (a) poniesieniem szkody majątkowej na skutek zainfekowania wirusami sprzętu komputerowego użytkownika, jego programów komputerowych, danych oraz innych chronionych materiałów na skutek odwiedzin na Naszym Serwisie lub pobrania jakichkolwiek treści z Naszego Serwisu albo na skutek korzystania przez użytkownika z Usługi Trips; lub (b) działaniem siły wyższej, klęskami żywiołowymi, wypadkami lub opóźnieniami, a także jakiegokolwiek rodzaju obowiązkiem naprawienia szkody czy zapłaty zadośćuczynienia o charakterze specjalnym, represyjnym lub odstraszającym, w zakresie strat pośrednich, ubocznych albo następczych (w tym, w szczególności, utraty korzyści albo utraty oszczędności), wynikającym zarówno z umowy jak i czynu niedozwolonego (w tym z tytułu zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej albo z innego tytułu, jeżeli straty takie wynikają albo w jakikolwiek sposób są związane z: (i) korzystaniem z Naszego Serwisu, Usługi Trips albo naszych materiałów; (ii) awarią lub opóźnieniem (w tym, w szczególności, związanym z korzystaniem lub z niemożnością skorzystania z jakichkolwiek materiałów dostępnych na Naszym Serwisie dla celów rezerwacji lub nabycia biletów); lub (iii) spełnieniem albo niespełnieniem świadczenia przez nas lub dostawcę, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości powstania szkód po stronie takich osób lub osoby trzeciej.

8. Nasza ochrona

Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu, użytkownik będzie odpowiedzialny wobec nas, Partnerów oraz członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli naszych i Partnerów, za wszelkie roszczenia, zobowiązania, wydatki, straty, żądania, w tym w szczególności za koszty obsługi prawnej i księgowej o rozsądnej wysokości, wynikające lub związane z naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu lub umów stanowiących poprzez odniesienia integralną część Regulaminu, dostępem lub korzystaniem przez użytkownika z Naszego Serwisu, Usługi Trips albo Własności Intelektualnej.

9. Linki

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron, których nie prowadzimy ani nie kontrolujemy i za które nie ponosimy odpowiedzialności („Inne Strony"). Załączamy takie linki dla informacji i wygody użytkownika i nie zatwierdzamy treści zawartych na takich Innych Stronach, jak również nie przyjmujemy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Innych Stron. Przed korzystaniem z Innych Stron, użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem, polityką prywatności oraz innymi zasadami użytkowania dostępnymi na Innych Stronach. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć linków do Naszego Serwisu z żadnej innej strony, w tym ze strony kontrolowanej przez użytkownika.

10. Wymogi przewoźników lotniczych

Obchodzenie regulaminów przewoźników, w tym praktyki takie jak back-to-back ticketing (zakup dwóch lub więcej biletów z nakładającymi się na siebie datami lotów mające na celu obejście wymogów w zakresie minimalnej długości podróży) albo hidden-city ticketing (zakup biletów obejmujących segmenty, których kupujący nie ma zamiaru wykorzystać w celu obejścia struktury cenowej przewoźnika) jest zabronione przez wielu przewoźników. Stosowanie niedozwolonych praktyk dotyczących biletów może skutkować podjęciem pewnych działań przez przewoźnika, w tym unieważnieniem biletu, odmową wpuszczenia na pokład, cofnięciem uczestnictwa w programie lojalnościowym (frequent flyer miles) i innych premii, pobraniem dodatkowych opłat z karty kredytowej użytkownika, pobraniem dodatkowych opłat na lotnisku, wystawieniem faktury w przyszłości.

11. Opcja Mix & Match

W przypadku opcji Mix & Match Nasz Serwis wyszukuje kombinacje Produktów Turystycznych, np. osobne oferty hoteli i lotów lub dwa połączenia w jedną stronę zamiast połączeń w obie strony. Jeżeli użytkownik wybierze taką opcję, dokona dwóch osobnych rezerwacji o różnych zasadach i warunkach przewozu (np. dotyczących opłat za bagaż, opłat za zmianę ceny biletu lub jego zwrot). Zmiany dokonane w stosunku do jednej rezerwacji nie mają wpływu na drugą rezerwację (na przykład, jeżeli bilet na podróż „tam” został anulowany przez pasażera lub linię lotniczą, linia lotnicza, która zarezerwowała miejsce na podróż „z powrotem”, nie ma obowiązku zwrotu kosztów zakupu biletu ani zmiany planu podróży). W przypadku podróży międzynarodowych, przy odprawie lub podczas wywiadu przeprowadzanego przez służby imigracyjne może być wymagane okazanie wykupionego lotu powrotnego.

12. Ogólne postanowienia

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Naszego Serwisu oraz Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika. Użytkownik powinien być zaznajomiony z niniejszym Regulaminem. Dalsze korzystanie z Naszego Serwisu oznacza, że użytkownik zaakceptował regulamin w zmienionej formie oraz że wszystkie zmiany zastępują wcześniejsze wersje Regulaminu. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie zmiany tego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników, w tym także użytkowników, którzy zaczęli korzystać z Naszego Serwisu przed wprowadzeniem tych zmian. Możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę wynikającą z tego Regulaminu w dowolnym momencie, informując użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) i/lub, w przypadku gdy użytkownik posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę wynikającą z niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, usuwając swoje konto lub zaprzestając korzystania z Naszego Serwisu.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie czyni żadnej ze stron agentem ani przedstawicielem drugiej strony, ani nie ustanawia pomiędzy stronami stosunku typu joint-venture ani stosunku partnerstwa. Użytkownik nie może przenieść lub nadać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, bez uznania tego przeniesienia za zmianę Regulaminu oraz bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone jego prawa wynikające z niniejszego Regulaminu. Niniejsza strona oraz funkcje i usługi dostępne za pośrednictwem Naszego Serwisu, mogą być objęte jednym lub większą liczbą patentów, w tym bez ograniczeń numerami patentów ze Stanów Zjednoczonych: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908.

Jeśli nie uda nam się zareagować na naruszenie użytkownika lub osób trzecich w każdym przypadku, nie zrzekamy się prawa do reagowania na nie lub na inne naruszenia w przyszłości. Jeżeli sąd stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niemożliwe do wykonania bądź nieważne, dane postanowienie zostanie wykonane w najszerszym prawnie dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia Regulaminu będą ważne i zostaną wykonane zgodnie z ustaleniami. Niniejszy Regulamin wraz z umowami, które stanowią część niniejszych warunków przez odniesienie, stanowi całość umowy dotyczącej korzystania przez użytkownika z Naszego Serwisu, w tym z usługi Trips, i zastępuje uprzednie porozumienia oraz umowy (zarówno ustne, jak i pisemne) dotyczące korzystania z Naszego Serwisu.

W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin, jak również wszelkie spory wynikające lub związane z nim lub jego przedmiotem lub sformułowaniem (w tym pozaumowne spory i roszczenia), jak również związane z przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez użytkownika podlegają prawu Danii. Jeśli użytkownik wniesie powództwo związane z korzystaniem z Naszego Serwisu, w tym z Usługi Trips, użytkownik zobowiązuje się do wniesienia takiego powództwa do sądów w Kopenhadze (Dania); jeśli użytkownik jest konsumentem, prawo może zezwolić mu na wszczęcie postępowania w sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania. W przypadku wniesienia pozwu przez użytkownika lub przez momondo, strona wygrywająca będzie uprawniona do dochodzenia wszelkich kosztów prawnych poniesionych w związku z takim pozwem, w tym, w szczególności kosztów zarówno podlegających, jak i niepodlegających opodatkowaniu, jak również uzasadnionych kosztów obsługi prawnej.

13. Informacje od użytkowników

Zachęcamy użytkowników do dzielenia się z nami komentarzami i opiniami tutaj, jednakże możemy nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie z nich. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zapoznawania się z niezamawianymi pomysłami biznesowymi (takimi jak pomysł na produkt albo reklamę) i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z podobieństwa takich pomysłów do materiałów, które pojawią się w programach momondo w przyszłości. Prosimy również pamiętać, że użytkownicy są odpowiedzialni za materiały, które zamieszczają, w tym za ich rzetelność, oryginalność oraz za prawo do ich wykorzystania. Prosimy o nieujawnianie tajemnic handlowych ani jakichkolwiek informacji poufnych w wiadomościach użytkowników. Wszelkie prawa do materiałów nadesłanych do momondo stają się wyłączną własnością momondo (a w zakresie, w jakim momondo nie nabywa automatycznie takich praw, użytkownik udziela momondo niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania takich materiałów; dzielenia się nimi, a w szczególności do kopiowania, modyfikacji, publicznego przedstawiania, publicznego wyświetlania, zmiany ich formatu, dokonywania tłumaczeń, rozpowszechniania, dokonywania powtórnej publikacji, sporządzania wyciągów (w całości lub w części) oraz upubliczniania takich materiałów.


Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2018